top of page
กรุณากรอกข้อมูล
เพื่อให้คุณหมอประเมิน
การรักษาฝ้าค่ะ
สภาพผิวหน้า ปัจจุบัน
ตอนนี้ ผิวหน้าระคายเคือง หรือไม่
ปัจจุบัน ได้ใช้ยาต่อไปนี้หรือไม่
ยารักษาฝ้า สิว
bottom of page